Informacje podstawowe

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci:

  •  7-letnie (rocznik 2014), realizujące obowiązek szkolny,
  •  6-letnie (rocznik 2015), zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Do szkoły obwodowej z urzędu, tzn. bez rekrutacji przyjmowane są dzieci:

  • zamieszkałe w obwodzie szkoły,

Aktualne        obwody        szkół       podstawowych        znajdziecie        Państwo        na         stronie:

GEOPOZ:http://sip.poznan.pl/sip/adr/adr_raport/

Jeżeli zamierzacie Państwo zapisać dziecko do szkoły obwodowej należy wypełnić zgłoszenie.

Jeżeli zamierzacie Państwo zapisać swoje dziecko do szkoły podstawowej innej, niż obwodowa,  to należy wypełnić wniosek wskazując
w nim szkoły uszeregowane według preferencji:

  • od najbardziej preferowanej (pierwsze miejsce- szkoła pierwszego wyboru) do najmniej preferowanej (trzecie miejsce) oraz wpisując typ oddziału (ogólnodostępny, sportowy  lub integracyjny). Można wybrać maksymalnie 3 szkoły.

W obecnej sytuacji zagrożenia epidemią dokumenty (zarówno zgłoszenie jak i wniosek) można wypełnić korzystając z dwóch form zapisu:

  1. poprzez system elektroniczny NABÓR :
  • wypełniając wniosek/zgłoszenie w elektronicznym systemie NABÓR
  • https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolapodstawowa/
  • drukując i podpisując wypełniony wniosek/zgłoszenie,
  • podpisany wniosek/zgłoszenie wraz z odpowiednimi dokumentami można złożyć: a/ w formie papierowej w placówce pierwszego wyboru lub b/ zeskanowane dokumenty przesłać z wykorzystaniem systemu NABÓR.

Wykorzystanie elektronicznego zapisu umożliwi także potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do placówki poprzez system NABÓR za pomocą indywidualnego konta.

Szczegółową informację w tym zakresie znajdziecie Państwo w Instrukcji w zakresie składania dokumentów z wykorzystaniem systemu NABÓR, zamieszczonej na stronie: http://www.nabor.pcss.pl/poznan/szkoła podstawowa/

lub poprzez wypełnienie papierowego wniosku/zgłoszenia odręcznie i po podpisaniu złożenie wraz z odpowiednimi dokumentami w placówce pierwszego wyboru (informacje zawarte we wniosku/zgłoszeniu wprowadza wówczas do systemu placówka pierwszego wyboru).

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą zostać przyjęci do klasy pierwszej   po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeśli dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Rekrutacja do klasy pierwszej prowadzona jest z wykorzystaniem systemu informatycznego

(NABÓR).

Wykaz szkół z informacją o typach oddziałów, przewidywanych do uruchomienia w poszczególnych szkołach, jest dostępny na stronie:  http://nabor.pcss.pl/poznan/szkolapodstawowa

Wypełnienie i pobranie dokumentów na stronie http://nabor.pcss.pl/poznan/szkolapodstawowa będzie możliwe dzień przed rozpoczęciem rekrutacji. Dostępne będą również stosowne  oświadczenia.