Komunikat Dyrektora ZSMS nr 2

             Działając jako Dyrektor Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2 w Poznaniu,
w związku z rekomendacją władz Miasta Poznania dotyczącą zamknięcia na okres dwóch tygodni placówek oświatowych z uwagi na zapobieganie rozprzestrzeniania się koronawirusa  oraz działając na podstawie  Rozporządzenia MEN i S
z dnia 31 grudnia 2002 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny  w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach   zawieszam  zajęcia  lekcyjne  w szkole 
(Szkoła Podstawowa nr 13)
i opiekuńcze  (Internat szkolny, Ogród Jordanowski) 
na okres 11 marca do 14 kwietnia 2020 roku

                  Jednocześnie informuję, że zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w art.4.1 przewiduje,
iż w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola
lub szkoły do których uczęszcza dziecko, z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy
z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa
w art.32 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. oświadczeniach pieniężnych
z ubezpieczenia społecznego
w  razie choroby i macierzyństwa (DZ.U. z 2019 r.poz.645 i 1590) przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

                   Dyrektor ZSMS nr 2
                   Anna Mrówczyńska